aktualnościmanru

Manru w Łochowie

29 września 2019, godz. 17.00

Sala Widowiskowa w Folwarku przy Pałacu Łochów

6 pazdziernika, 2019 r., godz. 18.00

Copernicus Center, Chicago

6 жовтня, 2019 р., год. 18.00

Copernicus Center, Чікаго

Autorski projekt Polsko-Ukraińskiej Fundacji imienia Ignacego Jana Paderewskiego

IGNACY JAN PADEREWSKI – MANRU, opera w trzech aktach ( wykonanie z jednym antraktem)

Libretto: Alfred Nossig, na podstawie powieści „Chata za wsią” Józefa Ignacego Kraszewskiego

Авторський проект Польсько-української фундації імені Ігнація Яна Падеревського

ІҐНАЦІЙ ЯН ПАДЕРЕВСЬКИЙ – МАНРУ, опера в трьох актах (виконується з одним антрактом)

Лібрето: Альфред Носсіг, за мотивами повісті «Хата за селом» Юзефа Ігнація Крашевського

Wykonawcy / Виконавці:

Soliści / Солісти:

Manru: Sylwester Kostecki / Манру: Сильвестер Костецький

Ulana: Ewa Tracz / Уляна: Ева Трач

Urok: Łukasz Motkowicz / Урок: Лукаш Мотковіч

Jadwiga: Marta Motkowicz / Ядвіга: Марта Мотковіч

Aza: Ludmiła Ostasz / Аза: Людмила Осташ

Oros: Jurij Trycecky / Орос: Юрій Трицецький

Jagu: Igor Mihnevych / Ягу: Ігор Міхневич

Solo na skrzypcach: DmytroTkachenko/Соло на скрипці: Дмитро Ткаченко

ChóriorkiestraLwowskiejFilharmoniiNarodowej/

Хор і оркестр Львівської Національної Філармонії

Kierownik: VolodymyrSyvokhip/Керівник: Володимир Сивохіп

Dyrygent: Natalia Ponomarchuk / Диригент: Наталія Пономарчук

Chórmistrz: MarianaFerendovych/ Хормейстер: Мар’яна Ферендович

Scenografia: Natalia Klisenko / Сценографія: Наталія Клісенко

Kostiumy: Zhanna Maletska / Художник костюмів: Жанна Малецька

Reżyseria: Vasyl Vovkun / Режисер: Василь Вовкун

Producent / Продукція:

Polsko-Ukraińska Fundacja im. Ignacego Jana Paderewskiego /

Польсько-українська фундація імені Іґнація Яна Падеревського

Dyrektor generalny, kierownik produkcji: Adam Bala / Генеральний директор: Адам Бала

Dyrektor artystyczna: Marianna Humetska / Артистичний директор: Маріанна Гумецька